Darmowa dostawa od 500,00 zł

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu meblecom.pl obowiązuje od 01.01.2021 od godziny 00:00

1.Informacje ogólne

a)Właścicielem sklepu internetowego meblecom.pl dostępnego pod adresem https://www.meblecom.pl jest firma TomHold Tomasz Budzelewski , Dobropole 4, 70-892 Szczecin,NIP 8511572641, REGON 812617491, tel. (91) 483 72 70, kom. 728318286, e-mail: sklep@meblecom.pl; nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 22 1050 1559 1000 0090 3175 9872, zwany dalej Sklepem meblecom.pl.

b) Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem meblecom.pl.

c) Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarówi usług (VAT) – ceny brutto.

d) Spółka zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

e) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

f) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript , Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

g) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.Zamówienia

a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową meblecom.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.

b) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.

c) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

d) Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi.

e) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności.

f) Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

g) Sklep meblecom.pl wystawia dowody zakupu tj. paragony lub faktury VAT według wyboru Klienta, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

h) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.

i) W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.

j) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawierać będzie: 1. Przedmiot zamówienia

2.Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)

3. Wybraną metodę płatności

4. Termin płatności

5. Wybranego sposobu dostawy

6. Czas dostawy

k) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczonych jako obowiązkowe.

l) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z TomHold Tomasz Budzelewski zgodnie z treścią regulaminu.

m) informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywinego.

n) po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail zatytułowany „[meblecom.pl] Potwierdzenie zakupu” zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

o) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

p) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3.Płatności

a) Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

- przelewem na rachunek bankowy sklepu meblecom.pl wskazany w pkt. 1 lit. a) niniejszego regulaminu

- za pobraniem gotówki przy odbiorze przesyłki.

- gotówką przy odbiorze osobistym – Szczecin 70-892, ul. Dobropole 4

- błyskawicznym przelewem realizowanym przez PayU S.A. ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495

- zakupem ratalnym relizowanym przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48

b) W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku TomHold Tomasz Budzelewski pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

4.Wysyłka

a) Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DB SCHENKER

b) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

c) Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep meblecom.pl oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

d) Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby sklepu meblecom.pl w Szczecinie, a w przypadku jego wysyłki – wydanie go przez przewoźnika Klientowi.

e) Czas dostawy firmą kurierską DBSCHENKER wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Wysyłka jest realizowana w następny dzień roboczy od złożenia zamówienia, aczkolwiek dokładamy starań by zamówienia które wpłyneły do godziny 12 w dni robocze, były realizowane tego samego dnia..

f)Dostawa z usługą wniesienia realizowane przez firmę kurierską DTS – dla towarów, które nie mogą być wysłane jako paczka lub dla zamówień składających się z większej ilości produktów. Dostawa obejmuje usługę wniesienia. Szacowany czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych.

g) Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski.

5.Reklamacja

TomHold Tomasz Budzelewski jako sprzedawcajest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np.: z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania nie zgodnie z przeznaczeniem.

a) W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep meblecom.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@meblecom.pl lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany w pkt 1 lit. a) regulaminu TomHold Tomasz Budzelewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni

b) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

c) W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu meblecom.pl lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep meblecom.pl ponosi koszty związane z przesyłką. Z uwagi na powyższe, przed wysłaniem towaru zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem meblecom.pl w celu ustalenia nieuciążliwego dla klienta sposobu odesłania towaru.

d) Jeżeli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Jeżeli korekcie zostanie poddana faktura VAT, klient jest obowiązany do odesłania podpisanej faktury korygującej. Kwota ceny sprzedaży zostanie Klientowi zwrócona na podane konto bankowe lub przekazem pocztowym.

e) W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.

f)Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

6.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( WZÓR )

a) Klient będący osobą fizyczną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep meblecom.pl oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dni

Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Regulaminie przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym.

Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres: TomHold Tomasz Budzelewski ul. Dobropole 4, 70-892 Szczecin, bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@meblecom.pl

b) Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się u góry tej strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystanie z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

e) W przypadku od odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności; w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy,z zastrzeżeniem lit. F. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

f) Sklep meblecom.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

g) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 160 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot towaru następuje na adres: TomHold Tomasz Budzelewski Ul. Dobpropole 4; 70-892 Szczecin. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez TomHold Tomasz Budzelewski świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

h)Korekta faktury zostanie sporządzona przez Sklep meblecom.pl i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

W przypadku uznania, że dokonany przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Sklepie Internetowym zakup Towaru miał charakter zawodowy - Sprzedawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu - informuje składającego oświadczenie, iż w związku z zawodowym charakterem dokonanego zakupu - nie przysługuje prawo do odstąpienia, a zatem złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy - nie wywołuje skutków prawnych. Jeżeli wraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dokonano fizycznego zwrotu Towaru - Towar ten zostanie odesłany na koszt osoby składającej oświadczenie i na dane adresowe uprzednio podane w Zamówieniu. Odpowiedź Sprzedawcy zostanie udzielona przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użyła osoba składająca oświadczenie.

umowy, w której cena lub wynagrodzie nie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

umowy zawartej na aukcji publicznej;

7.Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na podstronie polityki prywatności

8.Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowejwww.meblecom.pl. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

b) Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827). Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.meblecom.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT

pixel